Belgische holebi & trans federatie wil niet opkomen voor sommige holebi's.Voor opmerking: opgelet dit is een lang nieuws bericht maar een zeer belangrijk nieuws bericht dat alle Belgische holebi's aangaat. Neem rustig de tijd om het hele artikel aandachtig te lezen, danku.

Cavaria, de holebi & trans koepel en het Antwerpse Roze huis zouden leugens verspreiden in de pers rond de zaak van het gepeste homokoppel uit Berchem bij Antwerpen. Beide organisaties beweren in de pers dat het homo koppel weigerde met de organisaties te spreken om hen te helpen. Dit klopt niet, daar het koppel reeds vijf jaar geleden voor het eerst contact opnam met Cavaria en toen gewoon afgewimpeld werd. En dat door een organisatie die beweert op te komen voor alle Belgische holebi's en transgenders. De enigen die iets hebben betekend voor het homokoppel is het Centrum voor Gelijke Kansen & Racisme, die het koppel zeer goed hebben bijgestaan, al de rest, organisaties en politiek lieten het homokoppel in de kou staan.

Al meermaals kon je bij holebi.info het verhaal lezen van Jean Pierre en Willy die ondertussen al vijf jaar worden gepest door hun Marokkaanse buren. (Wat niet hardop mag worden gezegd). Het gaat daarbij om een stevige vorm van homofobie, waarbij er al eens klappen vielen, de poezen van het homo koppel werden aangevallen, er regelmatig homofobe uitlatingen klinken en ga zo maar door. En nog erger is het feit dat de rechtbank oordeelde dat er wel degelijk homofobe uitlatingen waren, maar dat niettegenstaande de verzwarende omstandigheid van homohaat niet werd weerhouden.

Het parket was van mening dat de feiten werden ingegeven door homohaat en eiste daarom in haar eindrekwisitoor op het proces 10 maanden cel voor beide beklaagden en vermelde daarbij de religie als motivatie voor hun gedrag. Maar de Antwerpse strafrechter ziet de zaak anders. Samira E werd over de hele lijn vrijgesproken, haar man Ahmed werd wel schuldig bevonden aan slagen en verwondingen en de scheldtirades maar kreeg daarbij de gunst van opschorting van straf. Maar tot een veroordeling wegens homohaat kwam het niet. Wat eigenlijk zeer opmerkelijk is gezien het feit dat de strafrechter Ahemed wel schuldig achtte aan scheld partijen die altijd homofobisch waren. Maar volgens de rechter hadden de beklaagden, ook als ze niet wisten dat Willy en Jean Pierre homo zouden zijn, hen toch op een andere manier uitgescholden!!

Een onbegripbare uitspraak in een zaak van homofobie. En alsof dat nog niet genoeg is doen de organisaties Cavaria en het Roze Huis er nog een schepje bovenop door gisteren in de media onwaarheden te verspreiden rond deze zaak. Cavaria de organisatie die beweert op te komen voor alle Vlaamse holebi's en transgenders moest zich diep schamen. Vijf jaar geleden namen Jean Pierre en zijn partner Willy contact op met de organisatie omwille van het homofobische gepest door hun buren. Cavaria gaf niet thuis, wilde niet reageren of had geen tijd. Na een tijd probeerde het koppel het nog een paar keren maar telkens kregen ze bij Cavaria geen gehoor. Vier jaar later is er een gesprek geweest met het Roze Huis en dan nog maanden later een gesprek met Cavaria. Dit heeft niks opgeleverd. De jonge vertegenwoordigers van Cavaria vonden de feiten schrijnend, maar zelfs dan was zich burgerlijke partij stellen voor hun geen optie. Terwijl het Centrum voor Gelijke Kansen dat wel deed.

En gisteren verspreide de organisaties volgende bericht:
Zowel Cavaria als Het Roze Huis Antwerpen beschouwen de zaak rond het gepeste homokoppel uit Berchem voorlopig als afgerond. Begin april werd eindelijk een oordeel geveld over de aanslepende burenruzie waarin het koppel was verzeild geraakt. De buurman werd schuldig bevonden aan de slagen en verwondingen en de scheld tirades maar de rechter beschouwde de feiten als niet ingegeven door homohaat. Die informatie vernamen de organisaties uit de pers. In de aanloop naar het vonnis hadden de beide organisaties al verscheidene gesprekken met het koppel. Uit die gesprekken bleek dat de burenruzie extreme proporties had aangenomen en dat de slachtoffers overtuigd waren van het homofobe haatmotief. Zij zullen zich dus vermoedelijk niet neerleggen bij het oordeel van de rechter, en in beroep gaan tegen de uitspraak. Ondanks enkele contact opnames konden noch Cavaria, noch Het Roze Huis Cavaria Antwerpen tot een gesprek met het koppel komen om verdere acties te onderzoeken. De organisaties beschouwen hun rol dan ook als uitgespeeld in deze specifieke zaak. Bron zizo.

Het is onbegrijpelijk dat zowel Cavaria als het Roze huis eindigen met de woorden dat hun rol is uitgespeeld, terwijl ze nooit iets hebben gedaan. Ja er waren twee gesprekken, een met Cavaria en een met het Roze huis, maar dat leverde niets op. Het kwam over alsof het niet interessant genoeg was voor beide organisaties die toch altijd in de media beweren op te komen voor alle holebi's en transgenders. En het feit dat ze pas na vier jaar een gesprek wilden met het homo koppel is echt de druppel die de emmer deed overlopen. Heeft het dan nog zin om na nog eens maanden later een gesprek te hebben met een organisatie die gedurende 5 jaar geweigerd heeft zich burgerlijke partij te stellen?

Deze informatie is gebaseerd op de waarheid verkregen door persoonlijke gesprekken tussen Ine van holebi.info en slachtoffer Jean Pierre Dewulf. Tot slot nog twee reacties van het slachtoffer en van een betrokken vriend:

Reactie van slachtoffer Jean Pierre op het artikel verschenen in Zizo:
Ik wil hier benadrukken dat het niet om een banale burenruzie gaat, wat trouwens ook blijkt uit het feit dat zowel Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, alsook het parket zelf, net als ik en mijn echtgenoot, in beroep gegaan zijn. Mijn echtgenoot en ikzelf zijn, na jaren van stilzwijgen en onbegrip vanwege cavaria, niet bereid om mee te werken aan een scenario vanwege Cavaria om ter elfder ure hun fout gedrag toe te dekken. Een gesprek dat thans wordt voorgesteld zou alleen tot doel hebben hun gezicht te redden en zou niks constructief bijbrengen voor onze zaak, zoals al bleek in 2013 na ons gesprek met hen. Verder dan het woord "schrijnend" zijn ze nooit gekomen.

De kopstukken van Cavaria willen de zaak dichtklappen om hun eigen foutief gedrag onbesproken te laten. Foutief gedrag dat erin bestaat dat ze in 2009 al geweigerd hebben zich burgerlijke partij te stellen, hoewel ik hen toen erop wees dat het CGKR (Centrum Gelijke Kansen Racisme) dat wel al gedaan had. Foutief gedrag, want door dit te weigeren hebben ze geen juiste kennis van het dossier en baseren zij zich op krantenberichten, waardoor zij zich officieel buiten spel zetten als een organisatie die moet opkomen voor holebirechten. Cavaria heeft gedurende 5 jaar zich burgerlijke partij kunnen stellen en dit niet gewild. Dat men dus 'niet op concrete dossiers ingaat' hoeft enerzijds niet te verbazen, want wie zich GEEN burgerlijke partij WIL stellen, heeft ook geen inzage in het dossier en ontmand zichzelf dus als voorvechter in de strijd tegen gaybashing. Anderzijds zou je kunnen verwachten dat na het uiterst schandalige vonnis in ons dossier Cavaria en al zijn satellieten kabaal zouden maken in de pers, want dit vonnis belangt iedere holebi aan en maakt klacht neerlegging voor homofobe misdrijven verder zinloos.

Want wat staat er in dit vonnis : "Wel acht de rechtbank bewezen dat eerste beklaagde (mijn pestende buur) meermaals scheldwoorden en beledigende geluiden uitte ten aanzien van burgerlijke partij Dewulf die verwezen naar zijn seksuele geaardheid"..... en verder " Klaarblijkelijk vindt eerste beklaagde (mijn pestende buurman) het nodig om, soms zonder enige directe aanleiding, zijn buurman Dewulf uit te schelden of beledigende geluiden te maken wanneer deze zich in zijn tuin begeeft." .... en verder "Het staat vast dat eerste beklaagde (mijn pestende buurman) burgerlijke partij Dewulf .. wilde beledigen. Hiervoor heeft hij de seksuele geaardheid van de burgerlijke partij aangegrepen." en nu komt de schandalige redenering "Het is echter duidelijk voor de rechtbank dat, indien eerste beklaagde geen weet had gehad van de seksuele geaardheid van Dewulf, deze ongetwijfeld op een andere manier Dewulf zou hebben uitgescholden". M.a.w. de rechtbank acht niet alleen bewezen dat ik het slachtoffer ben van slagen en verwondingen, maar ook van belaging (pesterijen dus) gedurende 5 jaar o.a. het kwetsen van onze poezen, maar ook het constante gebruik van homovijandige scheldwoorden zoals 'vuil janet' en 'vuile homo' gedurende 5 jaar, maar concludeert daaruit dat dit geen homovijandig gedrag is ! Dus mag iedereen voortaan 'vuile janet', 'vuile jood' of 'vuile Marokkaan' roepen, gedurende 5 jaar, uit frustratie omdat ie (onze buurman) in het ongelijk gesteld is in een geval van waterschade, waar de slachtoffers hetzij homo zou zijn (zoals in ons geval), hetzij jood of Marokkaan zou zijn.

Men kan zich afvragen of in het geval van Joden of Marokkanen, de rechtbank en alle Joodse en Marokkaanse organisaties, alsook gans de pers, dan ook zouden oordelen dat hier geen sprake zou zijn van antisemitisme of racisme. Hier wordt de evidentie niet alleen genegeerd er wordt ook met twee maten en twee gewichten gewogen en gereageerd door de goegemeente. Of zelfs NIET gereageerd ! Cavaria en al zijn satellieten, hoor je NIET. Geen bedenkingen, geen verontwaardiging... Waarom die houding ? Het vonnis is niet alleen intellectueel oneerlijk en dus schandalig, maar de desinteresse van Cavaria en al haar satellieten is nog een grotere schande. Wij, ik en mijn echtgenoot, maar ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (die zich al van 2009 burgerlijke partij gesteld had omwille van de homohaat), alsook het parket, dat ter zitting in haar mondelinge eindvordering tot 10 maanden cel had gevorderd voor beide daders omwille van homohaat, zijn uiteraard in beroep gegaan.

Cavaria zal ook bij de behandeling van het beroep tegen dit fameuze vonnis uitblinken door afwezigheid. Of zal Cavaria het belang van een deftige juridische bestrijding van homohaat eindelijk inzien en wel actief worden en het belang van dergelijke concrete juridische gevechten inzien en haar doelstellingen, waarvoor ze opgericht werd en gesubsidieerd wordt, waar maken. Als Cavaria het verschil wil maken in ons concrete dossier, en bij uitbreiding dus voor alle (toekomstige) homofobe dossiers, dan KAN ze dat, maar WIL ze dat ook ? Cavaria heeft gedurende 5 jaar zich burgerlijke partij kunnen stellen en dit niet gewild.

Reactie van een vriend van het gepeste homo koppel op het artikel van Zizo.
Zowel Cavaria als Het Roze Huis Antwerpen hebben op geen enkele manier een rol gespeeld in de zaak van het gepeste homokoppel in Berchem dat nu al bijna vijf jaar aansleept. Meer nog, de homobeweging (Cavaria, Het Roze Huis! etc.) heeft tot op heden zelfs geweigerd om onder eigen naam de petitie te ondertekenen ten voordele van het gepeste homokoppel Jean Pierre Dewulf en Willy Vermeulen met als drogreden dat de vermelding in de petitie van de religie van de daders niet ter zake doet en stigmatiserend zou zijn. En dit ondanks het feit dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zich burgerlijke partij gesteld heeft in deze zaak van in den beginne, en de religie van de daders als bewijs opvoerde tijdens het proces van 7 maart 2014 laatstleden net zoals het Openbaar Ministerie dat gedaan heeft. Het niet ondertekenen van de petitie en het maken van allerlei loze beloftes gedurende die ganse tijd is mijn inziens het bewijs van de moedwil en incompetentie van de Vlaamse en Brusselse homobeweging die het homokoppel in kwestie aan hun lot hebben overgelaten, ondanks het feit dat zij het tegendeel daarvan durven te beweren maar op geen enkel moment over enig bewijsmateriaal beschikken om hun beweringen daarover te staven. Zowel het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, als het Openbaar Ministerie en het geterroriseerde homokoppel in kwestie hebben inmiddels beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg. Want het gaat hier helemaal niet om een ordinaire burenruzie, het gaat hier wel degelijk over een zaak van homohaat die religieus geïnspireerd is, en waar de Vlaamse en Brusselse homobeweging -politiek correct als ze zijn- hun handen niet willen aan vuil maken omdat de daders van de terreur tegen die twee homomannen moslims zijn. Ik ben vriend aan huis van het homokoppel in kwestie en volg de zaak op de voet.

Zoals te verwachten was, is de organisatie Cavaria niet blij met dit nieuws bericht. Erger is het feit dat ze holebi.info nu bedreigen en stellen dat het nieuws bericht binnen de 48 uur moet worden verwijderd. Zo niet dienen ze klacht in wegens laster en het verspreiden van leugens. Maar niets wat er in dit artikel staat is een leugen. Dat kan zelfs worden bewezen door stukken die op papier staan. Ondertussen lieten al enkele mensen mij (Ine) via een priv├ę bericht weten dat ze zelf soortgelijke ervaringen hebben met Cavaria, maar daar niet openlijk durven over te getuigen. Tot slot heb ik (Ine) mij laten informeren door drie hoogstaande advocaten met kennis van zaken en ze hebben me alle drie bevestigd dat Cavaria niets kan doen tegen holebi info betreffende dit nieuws bericht. Zodoende blijft dit bericht staan waar het staat. De waarheid mag bekend worden gemaakt of niet soms?


holebi info 2014

Dit bericht is gepost op 01 May, 2014 en 5192 keer gelezen.