Milquet start samen met Fransen en Italianen Europees plan tegen holebifobie en meer.
Belgisch Federaal Minister Joélle Milquet, de woordvoerster van de Franse regering Najat Vallaud-Belkacem en de Italiaans Minister van Gelijke Kansen Elsa Fornero pleiten in een opiniestuk in De Morgen voor een Europese strategie tegen discriminatie en homofobie.

We evolueren meer en meer naar een wereld waar mensen het recht hebben zichzelf te zijn. Homoseksuelen zouden daar geen uitzondering op mogen vormen. En toch is de internationale gemeenschap er, ondanks talrijke pogingen, nog steeds niet in geslaagd om het recht van homoseksuelen om zichzelf te zijn, als een mensenrecht af te dwingen. Een eerste stap in de goede richting vond plaats in 2008, toen er een verklaring voor de universele decriminalisering van homoseksualiteit bij de VN werd ingediend. Wat een evidentie lijkt, was dat helemaal niet: 68 landen hebben deze oproep ondertekend, 57 hebben geweigerd. Pas in 2011 werd een eerste resolutie aangenomen.

Wij, Europeanen, moeten als een blok optreden en onze krachten bundelen. Alleen zo kunnen we een volle erkenning afdwingen van het recht van alle burgers ter wereld op het respect voor hun identiteit. Ministers van Gelijke Kansen, Joélle Milquet, de Franse Najat Vallaud-Belkacem en de Italiaanse Elsa Fornero ontmoeten elkaar morgen in Parijs om te praten over een Europese strategie tegen discriminatie en homofobie. Want ondertussen kan niemand ontkennen dat het, voor wie homo of lesbisch is, zowat overal ter wereld nog steeds gevaarlijk is om zichzelf te zijn. Voor twee mannen of twee vrouwen blijft het onveilig om openlijk hand in hand te lopen. Homoseksuelen worden nog steeds vervolgd en onderdrukt, alsof ze criminelen of geestelijk zieken zijn, ook al hebben we de waardigheid van de mens bovenaan de Universele Verklaring Rechten van de Mens geplaatst.

Volgens de ministers mogen verschillen in cultuur en traditie geen excuus zijn voor het schenden van mensenrechten. "Deze rechten dulden immers geen compromis. Homofobie is een vorm van geweld tegen de hele samenleving, ze verhindert de vrije en gelijke omgang tussen zowel homoseksuele als heteroseksuele individuen. We roepen al wie nog steeds discriminatie, geweld, of erger toestaat, wie homoseksualiteit beschouwt als een misdaad of een strafbaar feit, op om hun wetgeving aan te passen. We roepen al wie gelooft in vrijheid op om samen op te komen tegen geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit," klinkt het.

Morgen stellen de drie ministers een nieuwe strategie voor op internationaal niveau, deze strategie berust op de volgende drie pijlers:

De eerste pijler bestaat uit het opstellen en uitvoeren van nationale strategieën in de strijd tegen homofobie. Gelijke kansen winnen terrein in onze landen. Maar dat volstaat niet. Als we willen dat geweld en discriminatie worden ingeperkt, moeten we op verschillende vlakken aan de slag: op school, op het werk, in de gezondheidszorg, in de veiligheidssector en in de gevangenissen, in de media en de communicatie, maar ook in alle overheidsdiensten en in de openbare ruimte. Jonge homoseksuelen dragen nog een dagdagelijkse last op hun schouders: homofobie, beledigingen, stilte, een vaak moeilijke relatie met familie en de maatschappij. Zonder een globaal kader waar alle beleidsniveaus aan deelnemen, kunnen we weinig doen. De strijd tegen homofobie moet een volwaardig politiek beleid worden van alle regeringen. We verbinden ons daartoe.

De tweede pijler is Europees. Voor de Europese lidstaten primeert het respect voor de fundamentele rechten. Deze waarden, de verdediging van vrijheden en de bestrijding van discriminatie dragen we hoog in het vaandel. We willen ze terugvinden in het buitenlands beleid van de Europese Unie, dat binnenkort de richtlijnen op dat vlak zal volgen. We willen een Europese regelgeving tegen homofobie, zodat we kunnen werken vanuit een efficiënter juridisch kader. We willen deel uitmaken van een Europese ruimte waar de rechten van personen echt gegarandeerd zijn, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Daar kunnen we niet mee wachten.

Eenzelfde evolutie zien we in de Raad van Europa, waar het Comité van Ministers in 2010 aanbevelingen heeft goedgekeurd over maatregelen ter bestrijding van discriminatie op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit.

De derde pijler is de coördinatie van onze acties op het internationaal niveau, meer bepaald in het kader van de Verenigde Naties. De Europese Conferentie van Parijs is geen geïsoleerd initiatief. Ze vindt terzelfder tijd plaats in Kathmandu voor de Aziatische landen en in Brazilië voor de Amerikaanse landen. "Als je snel wil gaan, doe het dan alleen, maar als je ver wil komen, moet je je verenigen," zo wordt gezegd. En in de strijd tegen homofobie, willen we ver gaan. Daarom zullen we samen werken. Samen met onze partners in Europa, met de landen van het Zuiden, met de internationale organisaties en met het maatschappelijk middenveld.

Ondertekend door de ministers van Gelijke Kansen, Joélle Milquet, de Franse Najat Vallaud-Belkacem en de Italiaanse Elsa Fornero.


Bron: demorgen.be 2013

Dit bericht is gepost op 25 March, 2013 en 2799 keer gelezen.Reageer op dit bericht: